VERNIEUWD > Hogere opleiding Huisvestingskunde

Deze opleiding op HBO denk- en werkniveau leert cursisten alles over organisatiegericht huisvesten. Deelnemers worden in deze hoogwaardige en inhoudelijk unieke vakopleiding opgeleid tot huisvestingskundige.

in:

Omschrijving

De opleiding Hogere Huisvestingskunde (HHK) wordt al vele jaren gegeven door docenten ‘uit het veld’ en beoogt deelnemers op HBO-niveau te onderwijzen over het huisvesten van kantoorhoudende organisaties en andere projectmatige omgevingen, waaronder bijvoorbeeld de zorgsector en onderwijssector. De HHK is onlangs volledig vernieuwd.

Voor wie bestemd?
De HHK is is bedoeld voor BIK-deelnemers – en anderen – die verdieping zoeken en zich door middel van een opleiding op HBO-niveau willen bekwamen in meer management-gerelateerde aspecten van (kantoor)huisvesting en facilitair management. Het doel van de opleiding is om mensen in staat te stellen op hoger managementniveau te opereren op het gebied van huisvesting, waarbij kennis van kantoorgerelateerde ontwikkelingen gekoppeld wordt aan inzicht in organisatiekunde en strategische aspecten van het huisvestingsvak. 

De opleiding is bedoeld door mensen uit zowel de aanbodkant (meubelbedrijven, projectinrichters, et cetera) als de vraagkant (facilitair managers, huisvestingsmanagers, et cetera) van de markt. Ook voor (bijvoorbeeld) interieurarchitecten en -ontwerpers is de HHK zeer geschikt.

Programma
Het programma is modulair opgebouwd en bestaat uit vier modules. Tezamen vormen deze een geïntegreerd geheel. De modules zijn individueel te volgen (met een deelcertificaat) of als geheel met afsluitend examen (en bij goed gevolg een diploma). Ook kunnen de vier modules worden gevolgd zonder afsluitend examen.

Module 1: Huisvesting als managementopgave
In de module ‘Huisvesting als managementopgave’ wordt een overzicht geboden van het speelveld waarin de strategische huisvestingsmanager zich beweegt. Er is onder meer aandacht voor de geschiedenis van het kantoor, maatschappelijke ontwikkelingen en kantoorinnovatie. Ook krijgen de studenten een eerste ‘helicopterview’ van wat het vak van huisvestingsmanager globaal inhoudt.
 
- Lesdag 1: Het kantoor in ontwikkeling. Een ‘propadeutische dag’, tijdens welke het verloop van de cursus wordt geschetst, en een begin wordt gemaakt met het schetsen van het onderwerp: het huisvesten van kantoorhoudende organisaties op midden- en hoger management-niveau. 
 
- Lesdag 2: Themadag: co-working, activiteitgerelateerd werken en beleving. Alle aspecten – van concept tot realisatie – van moderne werkruimtes komen aan de orde. 
 
- Lesdag 3: Huisvesting als managementsopgave. Vervolg van de ‘propadeutische fase’ van de opleiding. 
 
- Lesdag 4: Excursiedag: Huisvesting als managementopgave. Bezoek aan een locatie, aansluitend op het onderwerp van de themadag in deze module, waarbij een facilitair/huisvestingsmanager aan de hand van de dagelijkse praktijk uitleg geeft over de manier waarop je een organisatie huisvest. 
 
- Toetsdag: evaluatie van de vorderingen van het portfolio/tentaminering. 
 
Module 2: Ontwikkelen van de huisvestingsstrategie
In de module ‘Ontwikkelen van de huisvestingsstrategie’ worden studenten onderwezen over de wijze waarop je een (her)huisvestingstraject precies aanpakt. Als literatuur bij deze module wordt gebruik gemaakt van deel 2 uit het cursusboek. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder meer vraag-, aanbod-, en organisatieanalyse. In deze module is ook aandacht voor de onderwerpen innovatie, duurzaamheid en circulariteit.
 
- Lesdag 1: Ontwikkelen van de huisvestingsstrategie. 
 
- Lesdag 2: Themadag: duurzaamheid en innovatie. Aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame huisvesting.
 
- Lesdag 3: Vraag en Aanbod.
 
- Lesdag 4: Excursiedag: Bezoek aan een locatie, aansluitend op de themadag uit deze module, waarbij een facilitair/huisvestingsmanager aan de hand van de dagelijkse praktijk uitleg geeft over de manier waarop de huisvestingsstrategie ontwikkeld is.
 
- Toetsdag: evaluatie van de vorderingen van het portfolio/tentaminering.

Module 3: Implementeren van de huisvestingsstrategie
In de module ‘Implementeren van huisvestingsstrategie’ wordt het derde deel van het cursusboek behandeld. Hierbij passeren onderwerpen de revue als ‘Van strategie naar besluitvorming’, ‘Programmeren’, ‘Muteren’ en ‘Exploiteren’. In deze module is eveneens aandacht voor ‘evidence based inrichten’, alsmede de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit in de werkomgeving.
 
- Lesdag 1: Implementeren van huisvestingsstrategie.
 
- Lesdag 2: Themadag architectuur, ‘evidence based design’ en gezondheid.
 
- Lesdag 3: Muteren en exploiteren.
 
- Lesdag 4: Excursiedag: Implementeren van huisvestingsstrategie. Bezoek aan een locatie, aansluitend op de themadag uit deze module, waarbij een facilitair/huisvestingsmanager aan de hand van de dagelijkse praktijk uitleg geeft over de manier waarop de huisvestingsstrategie geïmplementeerd is.
 
- Toetsdag: evaluatie van de vorderingen van het portfolio/tentaminering.
 
Module 4: Organiseren van huisvestingsmanagement
In de module ‘Organiseren van huisvestingsmanagement’ wordt deel 4 van het cursusboek behandeld. Nadruk in deze module ligt op ‘Processen, taken en samenwerking’, ‘Ontwerpen van de huisvestingsorganisatie’en het professionaliseren van huisvestingsmanagement.
 
- Lesdag 1: Organiseren van huisvestingsmanagement.
 
- Lesdag 2: Themadag ‘smart office’.
 
- Lesdag 3: De toekomst van huisvestingsmanagement.
 
- Lesdag 4: Excursie Organiseren van huisvestingsmanagement. Bezoek aan een locatie, aansluitend op de themadag, waarbij een facilitair/huisvestingsmanager aan de hand van de dagelijkse praktijk uitleg geeft over de manier waarop het huisvestingsmanagement georganiseerd is en op welke manier men zich gereedmaakt voor toekomstige ontwikkelingen.  
 
- Toetsdag: evaluatie van de vorderingen van het portfolio/tentaminering.

Afsluitende toetsing/beoordeling
Studenten worden ondervraagd over hun gehele portfolio of scriptie.


Leerdoelen
Van de deelnemers van aan de HHK wordt bij afronding van de opleiding verwacht:

- Dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van strategische bedrijfshuisvesting, zowel voor wat betreft de theorievorming als de praktijk

- Dat zij kunnen fungeren als professionele gesprekspartner wanneer het gaat om het ontwikkelen, implementeren en exploiteren van kantoorhuisvesting

- Dat zij gedetailleerde kennis bezitten omtrent de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfshuisvesting, waaronder bijvoorbeeld activiteitsgerelateerd werken, duurzaamheid, ‘evidence based’ ontwerpen, gezondheid en smart offices.

- Dat zij in staat zijn kritisch te reflecteren op een huisvestingsproces, eventuele problemen kunnen benoemen, en over het conceptuele gereedschap beschikken waarmee huisvestingsprocessen kunnen worden bijgestuurd.

- Dat zij in staat zijn relevante onderzoeksvragen te formuleren, en strategisch te adviseren op het gebied van bedrijfshuisvesting.

Toetsing
Office Academy biedt een maatgerichte aanpak voor deze opleiding. Ook op het gebied van de toetsing. Anders gezegd: de eindtoets kan op verschillende manieren worden gedaan. Examinering via tentamens en een scriptie blijft mogelijk. Maar deelnemers kunnen er ook voor kiezen om getoetst te worden op basis van een door hen samengesteld portfolio. Dit portfolio bestaat uit een serie uit te voeren opdrachten, die aansluiten bij de lesstof. Studenten kunnen zelf met voorstellen komen over de precieze invulling van het portfolio. De definitieve vaststelling geschiedt per student in nauwe samenspraak met de opleidingscoördinator en de betrokken vakdocenten. Studenten krijgen onder meer de mogelijkheid om projecten uit hun eigen werkpraktijk in te brengen als toetsingsproject. Op die manier sluit de opleiding desgewenst naadloos aan op de dagelijkse praktijk, wat in tijd en geld voordelen biedt voor zowel de deelnemer als de werkgever.

Voorbeelden van onderdelen die deel zouden kunnen uitmaken van het portfolio zijn (afhankelijk van de achtergrond van de student): een (onderbouwde) poster over een relevante ontwikkeling op het gebied van strategische bedrijfshuisvesting, een kwantitatief of kwalitatief onderzoek, het maken van een strategisch plan op basis van data, een marktonderzoek, een gefilmd of beschreven project- of beursbezoek, een ontwerpvoorstel, et cetera.

Het is mogelijk om aan één of enkele modules deel te nemen of de opleiding als geheel te volgen. De eerste drie modules worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Deelnemers die alleen een specifieke module volgen ontvangen na het met goed gevolg afleggen van het tentamen een deelcertificaat. De gehele opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht c.q. scriptie die verdedigd dient te worden en waarbij getoetst wordt op parate kennis en inzicht. Een voldoende resultaat leidt tot het diploma ‘Huisvestingskundige’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alle vier modules met een schriftelijk tentamen af te sluiten. Wanneer dit geleid heeft tot vier voldoendes kan de opleiding ook afgesloten worden na het theoretische deel. Deelnemer ontvangt dan een certificaat van deelname.

Toelatingsvoorwaarden
De deelnemers dienen bij voorkeur te voldoen aan een van de volgende eisen:

  • Een HBO-opleiding of een MBO-opleiding en enkele jaren relevante werkervaring
  • In het bezit van het diploma BKI (Basiskennis Kantoorinrichting) van het voormalige OVD
  • In het bezit van het diploma Basiscursus Inrichtingskunde van Office Academy (of The Office Opleidingen)

Duur van de opleiding
De cursus duurt één jaar, met in totaal 16 studiedagen, vier tussentijdse toetsmomenten en één centrale toetsing.
De eerstvolgende HHK start zodra er voldoende inschrijvingen zijn.

Data onder voorbehoud van wijzigingen.

Locaties
De cursus vindt plaats op verschillende plekken in het land, waarbij Office Academy zich inspant om de deelnemers inspirerende locaties te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om recent ingerichte kantoorgebouwen, die niet alleen het comfort bieden dat past bij een opleiding van dit niveau, maar daarnaast als illustratie kunnen dienen bij de lesstof. Eventuele interactie met de huisvestingsmanagers en/of andere betrokkenen van de gekozen locaties over het hoe en waarom van hun keuzes is telkens een pré. Op de excursiedagen is dit zelfs een absolute voorwaarde.

Lesgeld
Het lesgeld voor deze opleiding bedraagt: € 6.495,- exclusief 21 procent btw en inclusief het lesmateriaal (digitaal) en boeken, tentamen- en examengeld, koffie/thee en lunches tijdens de lesdagen. Indien gekozen wordt voor afsluiting na module 4 dan bedraagt het lesgeld € 5.995,- exclusief 21 procent btw en inclusief het lesmateriaal (digitaal) en boeken, tentamengeld, koffie/thee en lunches tijdens de lesdagen. Het lesgeld voor het volgen van een deelmodule kost € 1.995,- (met of zonder deelname aan het tentamen). 

Online inschrijven

Docent

Niels

Head In Nichola's Sports Academy

Inschrijven nieuwsbrief

U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond dit kennisplatform.